bool(true) مداد چشم – OSPVUOD

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید.
مداد چشم