bool(true) مداد لب – OSPVUOD

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید.
مداد لب