bool(true) ريمل – OSPVUOD

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید.
ريمل